divendres, 8 de juliol de 2016

dimecres, 12 d’agost de 2015
TARIQA PSICOMOTRIU

UN PROJECTE D’AJUDA PSICOLÒGICA


Tariqa és un vocable de la cultura sufi que vol dir camí i alhora manera de fer aquest camí.
Amb aquest document pretenem donar a conèixer el projecte Tariqa psicomotriu, la filosofia que el sustenta, l’equip de professionals que intervé i el model i mitjans que fa servir per desenvolupar el seu treball.

Aquest treball no és un altre que ajudar i acompanyar els infants i adolescents en el seu procés de desenvolupament, de maduració psicològica, assegurant la coherència necessària amb la família i l’entorn educatiu.

L’equip de Tariqa està format per professionals de l’àmbit de l’educació i de la salut (psicologia clínica, psicopedagogia, logopèdia, educació especial, teràpia psicocorporal, psicoanàlisi, llenguatges expressius), amb una formació de base en teràpia psicomotriu de la línia del professor Bernard Aucouturier. Com equip fa molts anys que compartim experiències d’investigació, formació i clínica terapèutica.

Des de la nostra concepció entenem al nen i la nena com un ésser únic i original que es relaciona de manera global amb el món que l’envolta, s’expressa a través de l’acció, una acció que implica tota la seva persona: la seva afectivitat i emocions, el seu pensament i cognició, el seu cos i motricitat i la seva capacitat de relació i sociabilitat. És en l’acció que oscil•la entre l’excés (la impulsivitat, la dispersió) i el defecte (la inhibició, el bloqueig) on trobem aquesta unitat, aquesta simultaneïtat afectivo-cognitivo-motriu-socio-cultural-espiritual.
En els infants, estructurar la dimensió corporal permet estructurar les altres dimensions.

Com a psicomotricistes ens ocupem dels aspectes del sistema neuromotor i dels psicomotrius, és a dir, de l’acció, reflex de l’organització del moviment i de la manera particular de ser i fer de cada nen i nena; tot això modulat i mediatitzat pels diversos llenguatges. La nostra intervenció es desenvolupa basculant entre allò que és funcional del projecte psicomotor i la seva representació on es troben les influències del conscient, de la realitat i les tendències de l’inconscient, de l’imaginari.

En aquest punt d’articulació estarà la nostra intervenció, donant sentit a les seves accions, que facilitarà l’accés del nen i la nena a un desenvolupament més harmònic, ampliant la seves capacitats de relació, comunicació, creació i operació.

La pràctica psicomotriu és una forma de fer (tecnicitat) una activitat dinàmica basada en el cos i les seves accions, en un espai determinat (sala), en un moment concret (horari), amb uns objectes (material no figuratiu) i uns subjectes (els infants i els terapeutes) per arribar a processos de pensament.

La intervenció la desenvolupem prioritàriament des de tres àmbits:

• Àmbit preventiu i educatiu: adreçat a les institucions que treballen amb infants d’edats compreses entre els 0 i els 3 anys : llars, serveis d’assistència primària, educació infantil d’alt risc, etc. Des d’aquest àmbit oferim la possibilitat de realitzar sessions de pràctica psicomotriu educativa a les escoles (si tenen un espai i materials adients) o al nostre centre:
• amb els mestres i educadores i el seu grup d’alumnes És un treball doble: realització de les sessions i assessorament i formació als professionals per tal de que aquesta manera d’intervenció pugui ser ampliada en altres acti-vitats a la seva escola.
• amb els nens i nenes i les seves famílies amb sessions grupals i conjuntes. És un treball amb objectius de relació i comunicació i per les famílies també d’interrelació i orientació.

• Àmbit psicopedagògic: adreçat als professionals de l’ensenyament i la sanitat El treball es realitza mitjançant assessoraments i formació així com amb supervisió i dinamització de les tasques pedagògiques en entitats escolars. També tractem temes i fem reunions amb pares i mares en l’àmbit escolar o mitjançant les AMPAS.

• Àmbit terapèutic: adreçat aquells infants i adolescents que necessiten una ajuda espe-cífica en el seu procés maduratiu, degut a diverses dificultats o trastorns (retard maduratiu, bloqueigs en la comunicació i la relació, trastorns del comportament, quadres d’inestabilitat motriu, hiperactivitat – inhibició, trastorns neurològics, dificultats en l’accés a la simbolització...) acompanyant a les seves famílies en el procés de creixement del seu fill o filla, a través de diferents trobades i fent un treball de coordinació amb les escoles.
Hi ha infants que necessiten un treball combinat una vegada han assolit certa estabilitat emocional necessària però no suficient: del treball terapèutic al psicopedagògic per aconseguir ser eficients i sentir-se satisfets.
En el context terapèutic es treballa des de l’explicitació en la demanda de les dificultats i impediments que no permeten aquest desenvolupament harmònic. Un inadequat funcionament que no permet una estructuració suficient de sí mateix ni una compensació simbòlica de la carència.

La demanda o motiu de consulta la realitza habitualment un membre de la família, mare o pare, encara que força vegades és detectat pels professionals de l’escola, o derivats pels serveis d’atenció primària.
Aquesta pràctica d’ajuda en el nostre centre la realitzem des de:

• un abordatge terapèutic psicomotriu individual, adreçat als infants o adolescents, sobretot en un primer moment del procés terapèutic, la duració de la intervenció individual estarà en funció de les necessitats del nen/a i de la seva evolució.
• un abordatge terapèutic psicomotriu de grup reduït indicat per aquells infants o adolescents que per les seves necessitats, sigui adequat compaginar el seu procés terapèutic amb un treball de relació. Freqüentment aquest abordatge s’indica com un pont entre el procés individual i la integració al grup normalitzat, com un moment d’integració profunda però privilegiant la posta en comú i l’emmirallament extern.
• un abordatge de grup pels infants i les seves famílies que conjuntament realitzin sessions de pràctica psicomotriu preventiva i educativa.

Els nostres objectius generals comuns a tots els nivells d’intervenció són:

• partir dels recursos i aprofitar les capacitats de cada persona per anar ampliant el seu ventall funcional
• acompanyar el procés de maduració psicològica dels infants d’una forma harmònica
• equilibrar les inestabilitats emocionals que impliquen patiment i que bloquegen el desenvolupament i l’aprenentatge
• consolidar les bases afectives que fonamenten el desenvolupament del psiquisme
• estructurar l’ús de canals comunicatius que permetin una relació més fluida entre els infants i els altres: socialització
• treballar i elaborar les temàtiques psíquiques conscients i inconscients trasbalsadores de l’homeostasi
• organitzar les potencialitats, a vegades, isolades dels nens/es perquè arribin a crear interrelacions i xarxes més complexes de pensament
• percebre els indicis que reflexen les opcions de canvi i de creixement per assegurar el camí cap a l’autonomia
• assegurar la coherència necessària entre els diferents ambients educatius que envolten l’infant (família, escola, comunitat)

Aquests objectius es duen a terme a partir d’uns principis de treball que accentuen l’activitat motriu i l’activitat lúdica com estratègies per arribar a la comprensió de les representacions inconscients i conscients manifestades mitjançant l’expressivitat motriu dels nens i nenes i a uns objectius psicomotors més específics per a cada infant.

En la nostra tasca de terapeutes i formadors van implícites unes funcions que faciliten extraordinàriament l’evolució positiva dels tractaments:
• dinamitzador de la comunicació
• garant de la seguretat
• acollida i escolta
• disponibilitat i ajust
• acompanyador, “cuidador” del nen i la nena i la seva història de relació
• mediador entre els diferents subjectes implicats, nens i nenes i famílies.

L’atenció i acompanyament a les famílies l’entenem dins del projecte d’ajuda. Des d’un abordatge global, entenem a l’infant juntament amb les seves relacions, formant part de diferents sistemes. Aquesta atenció es realitza en espais de treball individualitzat familiar a petició de la família o del/a terapeuta; en espais d’escolta a les famílies a partir de les seves demandes i temes; espais de reflexió amb grups de famílies realitzats regularment cada mes amb les mares i pares de cada grupet d’ajuda psicomotriu.

La relació i coordinació amb el sistema escolar o d’altres professionals que intervenen en la vida del nen/a la considerem necessària per cohesionar l’itinerari maduratiu i de transformació que a la fi, tots esperem que els infants o adolescents aconsegueixin.

La indicació de tractament es formalitza després de rebre la informació que aporten els pares i familiars, l’anamnesi, les observacions directes fetes al pacient, informacions d’altres professionals, el diagnòstic i el pronòstic que permetran una devolució final a l’infant i la família per poder decidir si és necessari l’inici de tractament i si és així quin seria el més adequat en cada cas concret; així com la temporalització de les sessions, els objectius, les trobades de treball familiar, o altres consultes complementàries que fossin necessàries.

A més de l’equip de terapeutes, Tariqa estem en contacte amb un seguit de professionals: neuropediatra, fisioterapeuta, optometrista, logopeda, medicines alternatives, terapeutes sistèmics, osteòpates, etc. Aquestes col•laboracions les podem realitzar per varis motius: aclariments i unificacions des d’altres àmbits, descartar possibles alteracions fisiològiques o mèdiques, derivacions prèvies o posteriors al nostre tractament, treball intern de supervisions de casos, treball sistèmic i constel•lacions familiars, co-intervenció terapèutica.

Professionalment, formem part d’un equip de recerca i formació en la pràctica psicomotriu i per aquest motiu tenim la possibilitat d’acollir a companys/es que estan fent la formació perquè participin i intervinguin durant les nostres sessions. Aquest fet és un suplement que ens enriqueix i potencia l’intercanvi sobre les sessions i dinàmiques dels grups.

Voldríem afegir que tant aquest projecte formatiu com Tariqa psicomotriu específicament estan dins d’un marc deontològic on la discreció i la intimitat de la informació queden altament salvaguardades.

Per concloure, esperem que us poseu en contacte amb nosaltres si és del vostre interès la nostra feina. Ens agradaria molt poder-vos explicar personalment i amb més detall aquest projecte per tal d’intercanviar opinions i d’acollir els vostres suggeriments.

Agrairíem també que adrecéssiu i féssiu extensiva aquesta informació a altres persones, professionals i/o entitats que creieu convenient.

A la espera de les vostres noticies, ens acomiadem.Per l’equip: Iolanda Vives